• <menu id="micui"><strong id="micui"></strong></menu>
 • <nav id="micui"><strong id="micui"></strong></nav>
 • <menu id="micui"><nav id="micui"></nav></menu>
 • 周申購排行TOP3
  周定投排行TOP3

  基金產品

  • 全部基金
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
  • 股票型
  基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
  007385 華泰保興安盈 2021-12-06 1.2874 1.2874 -0.45% -0.15% 1.00% 1.73% 4.34% 28.74% 暫停交易
  005169 華泰保興策略精選A 2021-12-06 1.2807 1.5207 -0.29% 1.44% 0.13% -4.50% -6.93% 50.46% 申購期
  005170 華泰保興策略精選C 2021-12-06 1.2622 1.5022 -0.28% 1.44% 0.13% -4.51% -6.95% 48.60% 申購期
  004374 華泰保興吉年豐A 2021-12-06 3.0658 3.1608 -2.35% 6.50% 4.09% 26.19% 40.96% 233.24% 申購期
  004375 華泰保興吉年豐C 2021-12-06 3.0318 3.1268 -2.36% 6.48% 4.04% 26.06% 40.67% 229.60% 申購期
  005522 華泰保興吉年福 2021-12-06 1.3943 1.3943 -0.06% 0.74% -0.03% -2.66% -0.14% 39.43% 暫停交易
  005904 華泰保興成長優選A 2021-12-06 2.9858 2.9858 -1.91% 6.96% 4.63% 17.81% 33.99% 198.58% 申購期
  005905 華泰保興成長優選C 2021-12-06 2.9390 2.9390 -1.92% 6.91% 4.48% 17.45% 33.18% 193.90% 申購期
  006385 華泰保興研究智選A 2021-12-06 2.1535 2.1535 -0.40% 1.91% 0.95% -3.83% 3.50% 115.35% 申購期
  006386 華泰保興研究智選C 2021-12-06 2.1124 2.1124 -0.41% 1.84% 0.78% -4.16% 2.84% 111.24% 申購期
  006642 華泰保興吉年利 2021-12-03 1.9798 2.8945 1.87% 9.09% 4.83% 19.94% 36.37% 223.52% 暫停交易
  006882 華泰保興健康消費A 2021-12-06 1.5646 1.5646 -1.44% -1.48% -4.84% -14.81% -5.28% 56.46% 申購期
  006883 華泰保興健康消費C 2021-12-06 1.5313 1.5313 -1.44% -1.53% -4.98% -15.06% -5.85% 53.13% 申購期
  009124 華泰保興科榮A 2021-12-06 1.1401 1.1401 -0.53% 0.02% 1.28% 1.67% 4.26% 14.01% 暫停申購
  009125 華泰保興科榮C 2021-12-06 1.1383 1.1383 -0.53% 0.01% 1.26% 1.62% 4.15% 13.83% 暫停申購
  012132 華泰保興價值成長A 2021-12-03 0.9998 0.9998 0.02% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% 暫停交易
  012177 華泰保興價值成長C 2021-12-03 0.9997 0.9997 0.02% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 暫停交易
  004024 華泰保興尊誠定開 2021-12-03 1.1141 1.3301 0.11% 0.50% 0.62% 3.03% 6.23% 35.09% 暫停交易
  005159 華泰保興尊合債券A 2021-12-06 1.2950 1.2950 0.08% 0.54% 0.54% 3.62% 6.58% 29.50% 申購期
  005160 華泰保興尊合債券C 2021-12-06 1.2850 1.2850 0.09% 0.52% 0.50% 3.52% 6.37% 28.50% 申購期
  005645 華泰保興尊信定開 2021-12-06 1.1749 1.1749 0.05% 0.24% 0.46% 1.38% 3.37% 17.49% 暫停交易
  006188 華泰保興尊頤定開 2021-12-06 1.1059 1.1569 0.05% 0.29% 0.62% 1.53% 4.55% 15.72% 暫停交易
  005908 華泰保興尊利債券A 2021-12-06 1.2712 1.2712 0.19% 0.56% 0.64% 6.37% 9.00% 27.12% 申購期
  005909 華泰保興尊利債券C 2021-12-06 1.2536 1.2536 0.18% 0.54% 0.55% 6.16% 8.56% 25.36% 申購期
  007540 華泰保興安悅 2021-12-06 1.0711 1.0711 0.07% 0.25% 0.48% 1.47% 3.15% 7.11% 申購期
  007767 華泰保興尊享 2021-12-06 1.0284 1.0764 0.08% 0.21% 0.51% 1.43% 3.44% 7.76% 暫停交易
  007432 華泰保興久盈 2021-12-03 1.0282 1.0462 0.07% 0.30% 0.91% 1.85% 3.74% 4.67% 暫停交易
  007971 華泰保興恒利中短債A 2021-12-06 1.0058 1.0058 0.07% 0.28% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 申購期
  007972 華泰保興恒利中短債C 2021-12-06 1.0057 1.0057 0.07% 0.28% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 申購期
  007586 華泰保興多策略 2021-12-06 2.3436 2.8286 -1.69% 5.20% 3.94% 10.13% 31.20% 189.59% 暫停交易
  基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費申購
  004493 華泰保興貨幣A 2021-12-06 0.5275 1.988% 0 申購期
  004494 華泰保興貨幣B 2021-12-06 0.5932 2.233% 0 申購期
  基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
  007385 華泰保興安盈 2021-12-06 1.2874 1.2874 -0.45% -0.15% 1.00% 1.73% 4.34% 28.74% 暫停交易
  005169 華泰保興策略精選A 2021-12-06 1.2807 1.5207 -0.29% 1.44% 0.13% -4.50% -6.93% 50.46% 申購期
  005170 華泰保興策略精選C 2021-12-06 1.2622 1.5022 -0.28% 1.44% 0.13% -4.51% -6.95% 48.60% 申購期
  004374 華泰保興吉年豐A 2021-12-06 3.0658 3.1608 -2.35% 6.50% 4.09% 26.19% 40.96% 233.24% 申購期
  004375 華泰保興吉年豐C 2021-12-06 3.0318 3.1268 -2.36% 6.48% 4.04% 26.06% 40.67% 229.60% 申購期
  005522 華泰保興吉年福 2021-12-06 1.3943 1.3943 -0.06% 0.74% -0.03% -2.66% -0.14% 39.43% 暫停交易
  005904 華泰保興成長優選A 2021-12-06 2.9858 2.9858 -1.91% 6.96% 4.63% 17.81% 33.99% 198.58% 申購期
  005905 華泰保興成長優選C 2021-12-06 2.9390 2.9390 -1.92% 6.91% 4.48% 17.45% 33.18% 193.90% 申購期
  006385 華泰保興研究智選A 2021-12-06 2.1535 2.1535 -0.40% 1.91% 0.95% -3.83% 3.50% 115.35% 申購期
  006386 華泰保興研究智選C 2021-12-06 2.1124 2.1124 -0.41% 1.84% 0.78% -4.16% 2.84% 111.24% 申購期
  006642 華泰保興吉年利 2021-12-03 1.9798 2.8945 1.87% 9.09% 4.83% 19.94% 36.37% 223.52% 暫停交易
  006882 華泰保興健康消費A 2021-12-06 1.5646 1.5646 -1.44% -1.48% -4.84% -14.81% -5.28% 56.46% 申購期
  006883 華泰保興健康消費C 2021-12-06 1.5313 1.5313 -1.44% -1.53% -4.98% -15.06% -5.85% 53.13% 申購期
  009124 華泰保興科榮A 2021-12-06 1.1401 1.1401 -0.53% 0.02% 1.28% 1.67% 4.26% 14.01% 暫停申購
  009125 華泰保興科榮C 2021-12-06 1.1383 1.1383 -0.53% 0.01% 1.26% 1.62% 4.15% 13.83% 暫停申購
  012132 華泰保興價值成長A 2021-12-03 0.9998 0.9998 0.02% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% 暫停交易
  012177 華泰保興價值成長C 2021-12-03 0.9997 0.9997 0.02% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 暫停交易
  基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
  004024 華泰保興尊誠定開 2021-12-03 1.1141 1.3301 0.11% 0.50% 0.62% 3.03% 6.23% 35.09% 暫停交易
  005159 華泰保興尊合債券A 2021-12-06 1.2950 1.2950 0.08% 0.54% 0.54% 3.62% 6.58% 29.50% 申購期
  005160 華泰保興尊合債券C 2021-12-06 1.2850 1.2850 0.09% 0.52% 0.50% 3.52% 6.37% 28.50% 申購期
  005645 華泰保興尊信定開 2021-12-06 1.1749 1.1749 0.05% 0.24% 0.46% 1.38% 3.37% 17.49% 暫停交易
  006188 華泰保興尊頤定開 2021-12-06 1.1059 1.1569 0.05% 0.29% 0.62% 1.53% 4.55% 15.72% 暫停交易
  005908 華泰保興尊利債券A 2021-12-06 1.2712 1.2712 0.19% 0.56% 0.64% 6.37% 9.00% 27.12% 申購期
  005909 華泰保興尊利債券C 2021-12-06 1.2536 1.2536 0.18% 0.54% 0.55% 6.16% 8.56% 25.36% 申購期
  007540 華泰保興安悅 2021-12-06 1.0711 1.0711 0.07% 0.25% 0.48% 1.47% 3.15% 7.11% 申購期
  007767 華泰保興尊享 2021-12-06 1.0284 1.0764 0.08% 0.21% 0.51% 1.43% 3.44% 7.76% 暫停交易
  007432 華泰保興久盈 2021-12-03 1.0282 1.0462 0.07% 0.30% 0.91% 1.85% 3.74% 4.67% 暫停交易
  007971 華泰保興恒利中短債A 2021-12-06 1.0058 1.0058 0.07% 0.28% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 申購期
  007972 華泰保興恒利中短債C 2021-12-06 1.0057 1.0057 0.07% 0.28% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 申購期
  基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 基金狀態
  004493 華泰保興貨幣A 2021-12-06 0.5275 1.988% 申購期
  004494 華泰保興貨幣B 2021-12-06 0.5932 2.233% 申購期
  基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
  007586 華泰保興多策略 2021-12-06 2.3436 2.8286 -1.69% 5.20% 3.94% 10.13% 31.20% 189.59% 暫停交易
  深夜A级毛片催精视频免费
 • <menu id="micui"><strong id="micui"></strong></menu>
 • <nav id="micui"><strong id="micui"></strong></nav>
 • <menu id="micui"><nav id="micui"></nav></menu>